Tag Archives: ผู้ใช้งาน Microsoft Edge ติดตั้งส่วนเสริม AdBlock ได้แล้ว

ผู้ใช้งาน Microsoft Edge สามารถติดตั้งส่วนเสริม AdBlock และ AdBlock Plus ได้แล้ว

Published Post author

หลังจากที่รอให้ Microsoft อนุมัติมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ผู้ใช้งาน Microsoft Edge ก็สามารถติดตั้งส่วนเสริมเพื่อบล็อกโฆษณา AdBlock และ AdBlock Plus ได้แล้ว แต่ว่า Microsoft Edge ที่สามารถติดตั้งได้ก็ยังเป็นตัวที่ยังอยู่ในช่วง Preview ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องลงทะเบียน Windows Insider Preview และทำการอัพเดต Windows 10 ก่อน จึงจะสามารถโหลดส่วนเสริมนี้มาติดตั้งใช้งานได้

พฤษภาคม 8, 2016