Tag Archives: นโยบาย Source Code Policy

นโยบาย Source Code Policy ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

Published Post author

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกร่างนโยบาย Source Code Policy กำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง หรือจ้างพัฒนาด้วยเงินของรัฐ โดยต้องเปิดซอร์สโค้ดทั้งหมดให้หน่วยงานรัฐด้วยกัน และเปิดซอร์ส โค้ดบางส่วนอย่างน้อย 20% ต่อสาธารณะด้วย มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์โครงการใหม่เท่านั้น ตอนนี้เป็นเพียงฉบับร่าง และกำลังอยู่ในระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ

นโยบายนี้รัฐบาลสหรัฐมองว่า หน่วยงานของรัฐใช้เงินเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แบบซ้ำซ้อน ซึ่งก็เป็นการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้แบบไม่เกิดประโยชน์ หากนโยบายนี้มีการบังคับใช้ หน่วยงานอื่นๆของรัฐจะสามารถนำซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ต้องเปลืองเงินพัฒนาขึ้นมาใหม่ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีฝีมือ เข้ามาช่วยตรวจสอบคุณภาพของโค้ดได้อีกด้วย

มีนาคม 13, 2016